بسته ای پشتیبانی وب سایت

بسته ای پشتیبانی وب سایت

عنوان خدمات /بسته هاپایهسادهاستانداردممتازحرفه ایویژه
رفع خطا های احتمالی
دارددارددارددارددارددارد
پاسخگویی حضورینداردنداردنداردنداردندارددارد
پاسخگویی تیکت و ایمیل
نداردنداردندارد5 عدد در ماه20عدد در ماهدارد
پاسخگویی تلفنی در ساعت غیر ادارینداردنداردنداردندارددارددارد
دریافت مشاوره علمی و فنی
نداردنداردنداردتدارددارددارد
دریافت راهنمایی و آموزش
دارددارددارددارددارددارد
درج و ویرایش مطالب
نداردندارددارددارددارددارد
تهیه نسخه پشتیبان محتوایی
دارددارددارددارددارددارد
تهیه نسخه پشتیبان از میزبان
نداردنداردندارددارددارددارد
تغییرات کوچک گرافیکی و قالب
نداردنداردندارددارددارددارد
تغییر و ارسال رمز های عبور
دارددارددارددارددارددارد
تعریف ایمیل جدید
نداردندارددارددارددارددارد
تخفیف در سفارش جدید و تمدید
دارددارددارددارددارددارد
بهینه سازی وب و سئو محتوایی
نداردنداردندارددارددارددارد
بهینه سازی وب و سئو ساختاری
نداردنداردنداردندارددارد
بروزرسانی هسته و الحاقیات
دارددارددارددارددارددارد
بروزرسانی مناسبت تقویمی
نداردنداردنداردندارددارددارد
انتقال از میزبانی به میزبان دیگر
دارددارددارددارددارددارد

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword